Cooper&Hunter laiendatud garantii tingimused

Lisa garantiitalongile nr ________ kuupäevast _________

Süsteemi montaažijärgsed parameetrid (täidab Baltic CH OÜ poolt volitatud paigaldustehnik)

Nr

Parameeter

Näitaja

1

Toitepinge (V): kuni süsteemi käivitamiseni / käivitamise ajal

                         /

2

Äravool

 

3

Temperatuuri langus aurustajas (t kraad C): sisend/väljund/delta

        /              /               /       

4

Magistraali minimaalne pikkus (jm) 07-12 jm; 18-24 5 jm

 

5

Töötamine jahutamisel/kütmisel

                       /

6

Välistemperatuur

 

 

C&H kliimaseadme ostja kohustub:

  1. Teostama kliimaseadme teenindushooldust vähemalt üks kord 12 kuu jooksul peale seadme paigaldamist, kutsudes selleks kohale sertifitseeritud C&H hoolduskeskuse spetsialistid ja tasudes töö eest vastavalt kehtivale hinnakirjale;
  2. Mitte rikkuma garantiikohustusi ja kliimaseadme kasutusreegleid;
  3. Olema tutvunud kasutusjuhendiga;
  4. Iga-aastane teenindushooldus loetakse teostatuks, kui käesoleva lisa vastavas plokis on kõik lahtrid täidetud, märgitud on tehniku ees- ja perekonnanimi, töö teostamise kuupäev ning mõlemad pooled on lisanud oma allkirja.
  5. Juhul, kui üks eespool nimetatud tingimustest ei ole täidetud või klient loobub iga-aastasest seadme hooldusest, lõppeb garantii kehtivus.

C&H müüja kohustub:

  1. Kasutama kvalifitseeritud tehnikuid, kellel on sertifikaat C&H kliimatehnika ennetavate ja hooldustööde teostamiseks;
  2. Nõustama kasutajat kliimaseade kasutamist puudutavatest küsimustes tasuta;
  3. Panema täies ulatuses kirja plaaniliste hooldustööde teostamist puudutava teabe ja kandma vastutust nimetatud tööde teostamise eest.

Kliendi/kasutaja nimi ............                                  Tehniku nimi ..................................

Aadress ...............................                                 C&H sertifikaadi number ...................

Allkiri ...................................                                Allkiri .............................................

Kuupäev ..............................                                 Kuupäev .........................................